AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Condicions Generals d'Ús

Primera.- Caràcter de condicions generals i dades identificativos.-

Aquest portal "www.presat2.com" (en endavant, el "portal") és titularitat de PRESAT2, SLU, (en endavant, "PRESAT2"), qui el posa a disposició dels usuaris d'Internet per tal de, entre d'altres, proporcionar i permetre informació sobre els productes, serveis i ofertes de PRESAT2.

Les nostres dades són els següents:

Denominació social: PRESAT2, S.L.U

Domicili social: Pso. Sant Joan, 17, 08013, Barcelona.

Correu electrònic: gestion2@presat.es tienda2@presat.es

Telèfon: 932.449.060

CIF. B59022848

RM de Barcelona, ​​Tom 11066, Foli 78, Full B-23712. Inscripció 4ª

L'accés i utilització del portal queda subjecte al compliment de les presents condicions generals, que l'usuari declara conèixer i acceptar expressa i íntegrament, des del mateix moment en què accedeix al portal, instant en el que adquireix, igualment, la condició d'usuari del mateix. A aquests efectes, s'entén per usuari tot aquell que navegui pel portal i / o utilitzi els serveis inclosos o adquireixi els serveis o productes oferts en el mateix.

En conseqüència, tota utilització del portal suposa una acceptació, sense reserves de cap classe, de les presents Condicions Generals d'Ús, de les condicions generals de contractació, així com, si és el cas, de les condicions particulars que, si s'escau, es puguin establir-se en el present portal, independentment de l'accés del portal en què es trobi l'usuari, i aquest està obligat a llegir-les en cada un d'aquests accessos.

Sense perjudici de l'anterior, és possible que en determinats supòsits l'usuari hagi d'acceptar condicions particulars de caràcter específic, que complementin, reemplacin o deixin sense efecte, en tot o en part, a les condicions generals, i que l'usuari declara igualment conèixer i acceptar expressament, en els mateixos termes regulats en el paràgraf precedent per a aquestes.

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a l'activitat promocional i de subministrament d'informació que s'efectua a través del portal com a l'adquisició de béns i / o la prestació dels serveis oferts en el mateix, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació pel portal, com per a l'adquisició de béns i / oa la prestació de serveis oferts, si bé aquestes últimes es regeixen tant per aquestes Condicions Generals d'Ús, per les condicions generals de contractació que s'hagin d'aplicar i per les condicions particulars que, si s'escau, es puguin establir-se.

La informació i continguts que es recullen en el present portal són propietat de PRESAT2, SLO o dels seus "partners" o col·laboradors. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per a ús comercial o diferent al propi personal de l'usuari queda totalment prohibit.

Segona.- Objecte.-

Les presents condicions tenen per objecte regular l'accés i utilització del portal per part dels usuaris que el visitin, així com la posada a disposició a favor d'aquests, de forma gratuïta excepte indicació expressa en contra, tant de la informació subministrada, ja sigui general o especialitzada, com dels diferents continguts oferts i serveis facilitats en el mateix.

Les presents condicions generals apareixen publicades al portal sota la denominació "Avís Legal".

Tercera.- Durada.-

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment puguin establir-se, i amb la redacció que presentin en cada moment, tenen una durada indefinida, i romandran en vigor mentre el portal continuï actiu.

De la mateixa manera, l'accés i utilització del portal i dels recursos que el mateix ofereix tenen en principi una durada indefinida, si bé PRESAT2, SLU es reserva el dret de suspendre i / o cancel·lar, de forma unilateral i en qualsevol moment, l'accés al portal o alguna de les seves parts i / o recursos, sense necessitat de previ avís.

Quarta.- Règim de Modificacions.-

PRESAT2, SLU es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, tant les presents Condicions Generals, com les particulars que eventualment puguin establir; la configuració, presentació i disseny del portal o de qualsevol dels elements que l'integren; les informacions, generals o especialitzades, i els continguts subministrats i, en general, qualsevol altra circumstància no designades expressament, inclosa la cancel·lació del portal o d'algun dels seus elements. Implantada qualsevol de les referides modificacions al portal, tot accés posterior realitzat per l'usuari suposarà la seva acceptació incondicional de la mateixa.

Així mateix ia fi d'oferir un funcionament correcte del portal, PRESAT2, SLO es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l'accessibilitat al portal en cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les condicions d'accés d'aquest portal.

Addicionalment a l'anterior, PRESAT2, S.L.U. es reserva, igualment, el dret de deixar sense efecte, en tot o en part, de forma unilateral i en qualsevol moment, la gratuïtat de l'accés al portal o de la utilització d'informacions i continguts. En aquest cas informarà d'aquesta circumstància als usuaris, a la pàgina principal del portal, amb la suficient antelació.

Cinquena.- Registre d'Usuaris: ús de clau i contraseña.-

L'accés general al portal no està condicionat al registre previ de l'usuari. No obstant això, l'accés a determinades àrees (temàtiques), serveis o recursos del portal pot ser que únicament sigui factible mitjançant el registre previ de l'usuari.

A l'omplir el registre, l'usuari indicarà al formulari tant la clau com la contrasenya de la seva elecció.

L'usuari tan sols podrà elegir com a clau paraules, números o conjunts d'ambdós que no siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic. Queda prohibida la utilització de claus que, de qualsevol manera, suposin violació del dret de propietat industrial i intel·lectual, o coincideixin o s'assemblin a denominacions socials o eslògan publicitaris, quan no tingui just títol per fer-ho.

Tant la clau com la contrasenya tenen caràcter confidencial. Per tant, l'usuari ha emprar-les amb la deguda diligència, Ha de conservar de manera segura, de manera que no sigui possible la seva utilització per tercers, amb independència de la relació que l'usuari mantingui amb aquests, ja que no està autoritzada la seva cessió.

Conseqüentment, l'usuari s'obliga a comunicar de forma immediata a PRESAT2, SLO tant la pèrdua de la seva clau i contrasenya, amb independència de la causa d'aquest, com qualsevol perill o menyscabament en la seva confidencialitat, responent, en cas contrari, de qualsevol dany o perjudici causat mitjançant accessos verificats a través de les mateixes.

Sisena.- Regles d'utilització del portal. Limitaciones.-

L'usuari s'obliga a utilitzar el portal en l'estricte respecte i observança de les presents Condicions Generals, així com de les particulars que eventualment puguin establir; i, igualment, de la llei, el costum i l'ordre públic. En conseqüència, l'usuari, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, ve obligat a:

 1. No utilitzar el portal, ni fer ús dels elements, informacions, continguts i serveis que l'integren vulnerant les condicions generals i / o particulars, o infringint la llei, els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic.
 2. No lesionar, en aquest ús, els drets, de qualsevol tipus, que corresponguin a tercers.
 3. No executar actes que limitin o impedeixin l'accés i utilització del portal, en condicions adequades, per part de la resta d'usuaris.
 4. No accedir il·lícitament al portal, ni a sistemes informàtics de tercers, ni a difondre programes o virus informàtics susceptibles de causar danys en equips o sistemes informàtics, així com en continguts del portal, siguin quins siguin, i amb independència de la personalitat dels seus respectius propietaris.
 5. No utilitzar mecanismes diferents als expressament habilitats o recomanats al portal per a l'obtenció de les informacions, continguts i serveis que l'integren, quan la obtenció sigui possible per haver estat autoritzada o estar permesa per PRESAT2, SLO
 6. No enviar, en cap cas, publicitat o comunicacions comercials, de cap classe, ni tampoc missatges electrònics no sol • licitats o consentits prèviament pels seus eventuals destinataris, ja es tracti de missatges individuals, ja de cadenes de missatges. Igualment s'obliga a no captar ni utilitzar llistes de distribució que eventualment puguin resultar accessibles des del portal, ni cedir, per qualsevol títol, a tercers, les referides llistes o dades contingudes en les mateixes, tot això amb independència de quina sigui la finalitat perseguida .
 7. No establir links entre qualsevol pàgina web, inclosa la pròpia de l'usuari, o qualsevol altre lloc o espai accessible des d'Internet, i el portal de PRESAT2, SLU, llevat que hi hagi hagut autorització expressa i per escrit de PRESAT2, SLU, i amb les condicions que aquesta hagi establert en cada cas. L'usuari que incompleixi això serà l'únic i exclusiu responsable dels danys i perjudicis de tota mena causats per aquest motiu bé a PRESAT2, SLO, bé a tercers.
 8. No realitzar activitats que de qualsevol manera suposin o puguin suposar un menyscapte o perjudici, de qualsevol tipus, per PRESAT2, SLO

Qualsevol incompliment de les presents Condicions Generals, o de les particulars que amb caràcter específic es puguin establir, facultarà PRESAT2, SLO per denegar l'accés al portal de l'usuari infractor.

Setena.- Propietat Intel·lectual i Industrial. Copyright.-

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial tant dels elements de tota mena que integren el portal, entenent per tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, dibuixos, planogrames, arxius d'imatge o so, fotografies, infografies, interfície d'usuari, thesaurus, sistemes d'indexació, etc., com de les informacions generals o especialitzades, serveis i, en general de tots els continguts oferts en aquest portal, entre els quals s'inclouen les anomenades "fitxes projecte" , "preguntes i respostes" i "ajudes de producte", necessaris per a la seva comunicació pública, són de l'exclusiva titularitat de PRESAT2, SLO o li han estat llicenciats pels seus respectius titulars. PRESAT2, S.L.U. té tots els drets reservats i no concedeix sobre els mateixos llicència o autorització d'ús algun. L'ús d'aquest portal no confereix ni cap dret d'explotació de cap classe ni titularitat als usuaris sobre els esmentats continguts, excepte per allò previst en les present condicions generals.

L'usuari s'obliga a no vulnerar, en cap cas, els drets referits en el paràgraf precedent, així com a utilitzar el portal, amb els seus diferents elements i continguts, per al seu exclusiu ús privat. En conseqüència, l'usuari, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, no podrà utilitzar el portal amb fins empresarials o comercials; ni cedir, reproduir, copiar, transformar o distribuir de cap manera, els elements, informacions, serveis o continguts que l'integren; ni facilitar o permetre l'accés de tercers a aquests elements, informacions, serveis i continguts mitjançant la seva comunicació pública en qualsevol forma; ni eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció del portal o d'aquells elements que l'integren; ni transformar o modificar els mateixos; ni suprimir, modificar o manipular, per qualsevol mitjà, el "Copyright" de PRESAT2, SLU, amb independència que aquests actes pertorbadors afectin el símbol "©", a la paraula "Copyright", a l'any de primera publicació de l'obra oa la denominació social de PRESAT2, SLO, ja sigui conjuntament o separadament, o qualsevol altre element que d'alguna manera identifiqui els drets de propietat intel·lectual de PRESAT2, SLO

L'usuari s'abstindrà de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Societat, així com dels tercers que siguin referits en el present portal. En cas d'infracció dels drets esmentats, l'usuari del portal haurà de mantenir indemne a PRESAT2, SLO de totes les accions per reclamació de danys, ja siguin judicials, extrajudicials o sancions administratives, li poguessin interposar derivades de l'incompliment de l'usuari.

Qualsevol referència que es faci en aquest portal a productes i / o serveis de tercers oa qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o la denominació social, que siguin de titularitat de tercers, no constitueix per si patrocini o recomanació de cap classe.

Als efectes anteriors, PRESAT2, S.L.U. fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l'exercici de totes les accions emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Vuitena.- Règim de responsabilidades.-

Sense perjudici del que recull la resta de les presents Condicions Generals o de les particulars que es puguin establir, l'accés i utilització del portal, així com de les informacions, serveis i continguts que formen part del mateix, verificat per l'usuari, són de la seva exclusiva i total responsabilitat, alliberant i deixant indemne a PRESAT2, SLO de tota responsabilitat per aquests fets. Aquesta exempció de responsabilitat d'PRESAT2, SLU, de caràcter absolut, arriba, igualment, amb caràcter enunciatiu i no limitador, a les següents circumstàncies:

Els danys i perjudicis que l'usuari pugui patir per la falta de disponibilitat o de funcionament del portal i / o de tots o alguns dels seus elements, informacions, serveis, continguts, etc., o per la falta de veracitat o exactitud de qualsevol de ells.
Els danys i perjudicis que l'usuari pugui patir a través d'espais accessibles d'internet, com pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o links establerts al portal.
Els danys i perjudicis que eventualment pugui patir l'usuari com a conseqüència de l'aplicació o utilització dels consells recollits en les "fitxes projecte", en les "preguntes o respostes", en les "ajudes de productes", o de qualsevol altra informació, servei o contingut del portal, fins i tot quan aquests consells o informacions no fossin exactes o adolecieran d'errors o incorreccions.
Els preus dels articles publicats al portal, no tenen per què coincidir amb els existents a la botiga o botigues visitades per l'usuari.
Els danys i perjudicis originats per la pèrdua d'informació dels usuaris que, com a conseqüència de la utilització del portal o dels seus diferents elements, etc., pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, bé en els seus sistemes informàtics, bé al portal .
Els danys i perjudicis soferts per l'usuari com a conseqüència d'una utilització del portal, per la seva banda, contrària a aquestes condicions generals, en el seu conjunt, o les particulars que eventualment es puguin establir, o amb infracció del que disposa la llei, o de forma contrària al costum ia l'ordre públic.
Els danys i perjudicis soferts per l'usuari que tinguin el seu origen en la falta de veracitat o exactitud de les informacions facilitades o comunicacions realitzades per altres usuaris, o que tinguin el seu origen en la indicació d'identitats falses utilitzades per qualsevol usuari, es corresponguin o no amb la de tercers reals.
Els danys i perjudicis que sofreixi el propi usuari, o generi a tercers, com a conseqüència d'utilitzar claus i contrasenyes d'accés que vulnerin el que disposa la condició general cinquena.
PRESAT2, S.L.U. únicament respondrà dels danys que l'usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia. L'usuari reconeix i accepta que la utilització del portal, així com l'adquisició dels productes i serveis en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

PRESAT2, SLU no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a PRESAT2, SLU, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal i que no siguin atribuïbles a PRESAT2, SLU; (iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar servei o permetre l'accés per causes no imputables a PRESAT2, SLO, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

PRESAT2, S.L.U. no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del portal. En particular PRESAT2, SLU no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

PRESAT2, S.L.U. no garanteix que els enllaços, que en el seu cas puguin existir, a altres pàgines web ("links" o "frames") siguin exactes i correctes en el moment en què l'usuari del portal web decideixi la seva utilització. PRESAT2, S.L.U. no assumirà cap mena de dany, pèrdua o qualsevol classe de perjudici, directe o indirecte, derivat de la informació, opinió, continguts, aplicacions, productes i / o serveis que poguessin oferir-se o visualitzar-se en les pàgines web que siguin responsabilitat de tercers o col·laboradors aliens a PRESAT2, SLO, a les que, si s'escau, s'hagués accedit a través dels enllaços recollits en el present portal.

PRESAT2, S.L.U. no té coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten, si escau, els enllaços ubicats al portal siguin il·lícits o lesionen béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. Si PRESAT2, S.L.U. tingués coneixement d'alguna il·licitud o lesió segons l'indicat anteriorment, aquesta entitat actuarà amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent. Així mateix, si algun usuari del portal tingui coneixement efectiu de la remissió a algun contingut il·lícit o que lesioni bens o drets d'un tercer, derivat d'algun enllaç situat en el present portal, ha de posar en coneixement de PRESAT2, SLO perquè aquesta entitat pugui actuar en conseqüència.

Novena.- POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

L'accés a determinades àrees, serveis o recursos del portal, propietat de PRESAT2, SLU, únicament serà factible mitjançant el registre previ de l'usuari. En aquests casos, l'usuari haurà de facilitar certes dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat per part de PRESAT2, SLU, d'acord amb les finalitats i condicions establertes en la nostra Política de Privacitat de Dades.

Quan accedeixi al portal, l'ordinador on el mateix està allotjat reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora a la qual ha entrat, a la qual ens ha abandonat, i per quines parts de la nostra pàgina s'ha mogut. Cal que el nostre ordinador conegui aquestes dades del seu ordinador per que ha de poder comunicar-se amb ell per enviar-li el que li demani a través del seu navegador i pugui veure-ho a la pantalla. Ni el nostre ordinador ni nosaltres mateixos podem conèixer les seves dades personals, com ara nom, adreça, telèfon, etc., si no ha estat vostè mateix qui ens els ha proporcionat.

L'ordinador on es troba allotjada la nostra pàgina web utilitza cookies. Veure la política de cookies de PRESAT2, S.L.U.

L'usuari accepta expressament la inclusió de les dades facilitades en la forma anteriorment indicada, en un o diversos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal dels quals és responsable PRESAT2, SLU Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat de quines dades ha de facilitar de forma obligatòria per accedir a les àrees, serveis o recursos del portal que requereixen el seu registre previ.

La recollida de les dades de caràcter personal anteriorment referides i el seu tractament automatitzat en els corresponents fitxers sota responsabilitat de PRESAT2, SLU, té com a finalitat la prestació i gestió dels serveis en què l'usuari s'hagi registrat, la millora i ampliació dels mateixos, així com l'adequació d'aquests serveis a les característiques i preferències de l'usuari, que permetin oferir un servei o serveis del seu interès de forma personalitzada, adequant les nostres ofertes a aquestes preferències, fins i tot a través de la realització d'estudis sobre aquestes preferències, gustos i hàbits de consum del mateix, emprant eventualment tècniques de fragmentació i / o segmentació, així com la realització, comunicació i enviament, tant per mitjans tradicionals com electrònics, d'activitats promocionals, comercials i publicitàries del seu interès, relatives a productes i serveis comercialitzats bé a les nostres botigues físiques, bé a la nostra botiga virtual, i, fins i tot, l'enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no està obligat a emplenar, tot això actualment i en el futur.

L'usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en particular els drets d'accés , rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercits per l'usuari amb un simple clic a l'enllaç destinat a això que es troba en el missatge que el propi usuari ha rebut. Una altra forma és mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a PRESAT2, SLO Situat en el domicili social de l'inici d'aquest document, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça gestion2@presat.es. Les sol·licituds enviades per correu electrònic s'han de fer des de l'adreça de correu registrada pel sol·licitant. En tot cas, l'usuari, per exercir els esmentats drets ia fi d'oferir garanties d'identificació del corresponent sol·licitant, haurà d'acompanyar a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o, si s'escau, número d'identificació d'estrangers, en vigor .

Aquestes mateixes adreces de contacte seran a les que haurà de dirigir l'usuari les seves sol·licituds d'exercici dels esmentats drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició davant de qualsevol de les companyies a la qual se cedeixin les dades personals, de conformitat amb el preveu el paràgraf següent.

Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, l'usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer o fitxers anteriorment referits, a les empreses subcontractistes i de PRESAT2, SLO, ja constituïdes o per constituir, amb les mateixes finalitats que s'han indicat per a la recollida de dades per PRESAT2, SLO Aquestes empreses es dediquen a la venda al detall d'articles d'il·luminació solar d'exterior, que en algun cas pot desenvolupar-se sota el règim denominat "descompte dur" o "hard discount".

PRESAT2, S.L.U. es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-ia adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Això no obstant, s'informa a l'usuari que les referides mesures de seguretat no són indestructibles i / o invulnerables.

L'usuari declara sota la seva responsabilitat i garanteix que les dades que facilita PRESAT2, SLO són ​​certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. En aquest sentit, serà d'obligació dels usuaris el mantenir actualitzats les informacions i dades de tal manera que corresponguin amb la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació puga causar, serà responsabilitat dels usuaris.

PRESAT2, S.L.U. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva Política de Privacitat de Dades, amb l'antelació que raonablement es pugui esperar, a fi d'adaptar-la als canvis legislatius, judicials o jurisprudències que puguin afectar-la, així com a les pràctiques de la indústria.

Desena.- Comunicacions.-

Totes les comunicacions que l'usuari hagi de fer a PRESAT2, SLU, amb independència que porten la seua causa del que disposen les presents Condicions Generals o en les particulars que eventualment puguin establir-se, o de qualsevol altra circumstància en la qual estigui previst o sigui necessari realitzar aquestes comunicacions, i sense perjudici del que disposa la condició relativa a les dades de caràcter personal, haurà de dirigir al Servei d'Atenció al Client a través d'un correu electrònic a gestion2@presat.es, o mitjançant una comunicació escrita dirigida al Departament d'Atenció al Client de PRESAT2, SLO Pso. Sant Joan, 17, 08013, Barcelona.

De la mateixa manera, qualsevol comunicació que PRESAT2, SLU hagi de realitzar l'usuari, la dirigirà a l'adreça de correu electrònic facilitada per aquest. Es considera que l'usuari ha facilitat, voluntàriament i d'acord amb el que preveuen les presents condicions generals, la seva adreça de correu electrònic pel simple fet de dirigir una comunicació a PRESAT2, SLO per aquest mitjà, en què aquesta direcció aparegui clarament identificada.

Desè Primera.- Llei Aplicable i Jurisdicció.-

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment es puguin establir es regeixen per la legislació espanyola.

En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l'aplicació o interpretació de les mateixes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent

Condicions Generals de Contractació

Primera.- Disposicions generals.

Sense perjudici de l'aplicació i execució de les Condicions Generals d'ús, anteriorment indicades, les presents condicions generals de contractació, així com les condicions particulars que puguin establir-se, regiran les relacions contractuals entre PRESAT2, SLO i cada usuari que, a través del portal, contracti els productes i / o serveis oferts, les característiques i preus es troben degudament identificats en els seus corresponents accessos.

Les presents Condicions Generals de Contractació s'emparen en el que preveu la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic; la Llei 7/1998, sobre Condicions Generals de Contractació; el Reial Decret 1906/1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998; la Llei 26/1984, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, així mateix aplicable; la Llei 3/2014 de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 7/1997, d'Ordenació del Comerç Minorista; el Reial decret llei 14/1999, reguladora de la Signatura Electrònica, i totes les altres normes resultin legalment aplicables.

La navegació pel portal, la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes i / o serveis del portal, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Ús del portal, així com, si s'escau, de les condicions particulars que, si escau, poguessin ser establertes.

PRESAT2, S.L.U. informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de béns i / o productes i / o la contractació dels serveis oferts en aquest portal són aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de Contractació, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i / o serveis oferts en el portal.

Els productes i / o serveis oferts en el portal, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. A part del preu i abans de confirmar la comanda, apareixeran en pantalla el total de les despeses d'enviament al domicili de l'usuari, que seran sempre per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l'IVA i / o qualsevol altre impost que fos d'aplicació, i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic.

Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. PRESAT2, S.L.U. es reserva el dret a decidir en cada moment els productes que es continguin en el portal i s'ofereixin als usuaris a través del mateix. D'aquesta manera, PRESAT2, S.L.U. podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al portal, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les present condicions generals de contractació en vigor en aquell moment. Així mateix, PRESAT2, S.L.U. es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el portal. El compromís de preu mínim no s'aplica als articles venuts a través de portal.

Les fotografies de producte no tenen caràcter contractual. Els productes mostrats al portal tenen unes mides, colors i característiques orientatius i mostren una aproximació respecte a la realitat, però, per tant, no resulten totalment fiables. En conseqüència, si l'usuari desitgés verificar l'aparença exacta i condicions tècniques del producte haurà de fer amb caràcter previ a l'adquisició del producte a través del portal, ja que per a les devolucions per motius tècnics d'aquest tipus, les despeses d'enviament i devolució seran a càrrec exclusiu de l'usuari.

Aquells productes amb respecte als quals les normes, en cada moment vigents, així ho estableixin hauran de ser instal·lats per empreses o professionals que disposin de l'habilitació, autorització o certificació administrativa pertinent.

A efectes informatius, li recordem que tots els nostres productes estan subjectes a la garantia legal vigent en cada moment. En l'actualitat, PRESAT2, S.L.U. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del producte al consumidor o usuari, en els termes previstos en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Segona.- Procediment d'adquisició de productes en el portal.

Per a l'adquisició dels productes al portal, l'usuari haurà de seguir les indicacions que se li mostrin en pantalla i acceptar la compra mitjançant el compliment de les esmentades indicacions, la qual cosa suposa al seu torn la lectura i acceptació irrevocable de totes les presents Condicions Generals de Contractació i d'ús del portal, així com si les hagués, de les condicions particulars que hi pugui haver.

L'usuari navegarà per les diferents seccions i seleccionarà el producte o productes que desitgi adquirir fent "clic" sobre el botó "afegir". Els productes que es vagin seleccionant per l'usuari es van acumulant en el que s'anomena "cistella". En qualsevol moment i al final del procés de compra, un cop elegits tots els productes, l'usuari haurà de fer "clic" sobre el botó "tramitar comanda", sent redirigit a una sèrie de pàgines en què, segons correspongui, se li informarà que l'adquisició de la comanda es troba subjecte a previ pagament i se li anirà mostrant el contingut en relació amb els successius passos de compra:

 1.      Els productes estaran disponibles per a la venda fins a final d'existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'IVA i / o qualsevol altre impost que fos d'aplicació, i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Els productes que es vagin seleccionant per l'usuari es van acumulant en el que s'anomena "cistella".
 2.      En cas de no disponibilitat del producte sol·licitat després d'haver-se realitzat la comanda, o quan PRESAT2, SLO detecti que la comanda pot patir una demora en el lliurament, s'informarà a l'usuari per telèfon o correu electrònic de la situació, per confirmar-un nou termini de lliurament, o procedir a la seva anul·lació o substitució per un altre producte d'acord amb l'usuari.
 3.      Resum de la compra: llistat amb breu descripció, quantitat i preu amb possibilitat d'afegir o eliminar de la llista, i import dels costos d'enviament.
 4.      Després d'haver decidit els productes i / o serveis a adquirir, l'usuari haurà de fer "clic" sobre un altre botó anomenat "tramitar comanda". Un cop realitzat el "clic" se li sol·licitaran a l'usuari les següents dades: a) adreça d'enviament - no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics-, incloent una adreça de correu electrònic que l'usuari haurà de facilitar; b) dades de facturació (amb possibilitat que aquestes últimes dades no resulti ser necessari introduir-los de nou, si són els mateixos que les dades d'enviament); c) eventualment, les dades relatives a la targeta client Club PRESAT2, SLO si existís; id) en cas que l'usuari resulti portador d'un xec, dades relatives al nombre de xec i import del mateix. En cas d'introduir les dades de la targeta del Club PRESAT2, SLU, s'acumularan els punts d'aquest Club en el compte del client.
 5.      Un cop emplenades aquestes dades, l'usuari haurà de fer "clic" sobre el botó "següent" perquè se li mostri la pàgina relativa a les possibles formes de pagament.
 6.      El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant amb targeta de crèdit, amb targeta de dèbit, amb xec, mitjançant el sistema Paypal, mitjançant transferència bancària -subjecte a condicions econòmiques-. L'usuari haurà de seleccionar, entre els diferents mètodes oferts, aquell que triï per efectuar pagament i es procedirà a emplenar les dades o el formulari al qual sigui redirigit en funció del mètode del que en cada cas s'hagi seleccionat.
 7.      Per procedir al pagament, l'usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la informació que li sigui sol·licitada en la mateixa.
 8.      Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per garantir la màxima seguretat dels mateixos i s'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL.
 9.      Un cop seleccionat la forma de pagament i emplenades les dades necessàries, l'usuari haurà de fer "clic" sobre el botó "fer pagament", sent llavors redirigit a una nova pantalla en què se li mostrarà la informació relativa a la seva compra: dades de lliurament, llistat amb preus de producte i número de comanda. La mateixa informació serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'usuari. Amb el número de comanda, l'usuari podrà consultar en qualsevol moment l'estat de la seva comanda, així com qualsevol dubte en relació amb el mateix a través del Servei Telefònic d'Atenció al Client (Tlf: 932.449.060).
 10. PRESAT2, S.L.U. permet el pagament de transaccions a través de diferents vies. Tots aquells usuaris que utilitzin Paypal com a mitjà de pagament, accepten expressament la comunicació de dades personals de PRESAT2, SLO a Paypal, incloent les dades relatives a direcció de lliurament i / o adreça de facturació, als efectes de verificació de dades d'usuari, garantia dels drets de comprador i venedor i prevenció de frau, d'acord amb les Condicions d'ús i Política de privacitat de Paypal.
 11.    PRESAT2, S.L.U. es reserva el dret a sol·licitar de qualsevol usuari del portal que hagi fet una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i / o que s'identifiqui mitjançant l'aportació per mitjà telemàtic (fax, correu electrònic o similar) d'un document que ho identifiqui com a comprador i que pugui incloure el domicili de lliurament (document nacional d'identitat / Número d'Identificació d'Estrangers, Passaport, Targeta de permís de residència, certificat d'empadronament, etc.). Lamentem les molèsties que aquest procediment pogués causar-li. Aquestes mesures de seguretat són una prova fefaent de la nostra voluntat per protegir els clients de PRESAT2, SLO contra eventuals fraus bancaris.
 12.    Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemat per PRESAT2, SLO de manera que l'usuari podrà, prèvia sol·licitud efectuada per escrit o per email sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell dins dels sis (6) mesos anteriors. Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels usuaris durant la navegació haurà d'efectuar segons les indicacions incloses al Portal.
 13.    L'usuari té dret a rebre, gratuïtament, la factura de les seves compres. Rebrà inicialment un document numerat automàticament pel sistema i posteriorment una factura de PRESAT2, SLU que serà la factura vàlida i en la qual es mostrarà com a concepte el núm de l'anterior document i el desglossament dels productes adquirits amb el seu valor individual i els impostos.

Tercera.- Vendes Flash -.

 • Disponibilitat de producte "Vendes Flash": les ofertes dels productes i preus "Venda Flash" seran vàlids durant el període de dies indicat al portal, sent de venda exclusiva en aquest portal. Així mateix, aquestes ofertes són vàlides sempre que es disposi d'estoc per part dels nostres proveïdors. A cada producte s'indicarà la quantitat disponible en el moment de realització de la comanda. En el cas que el producte no estigui disponible després del processament de la comanda, s'informarà a l'usuari per correu electrònic del lliurament de només una part de la seva comanda, de la possibilitat de substituir-lo per un altre producte similar o de categoria superior o bé de la possibilitat de cancel·lar la comanda. En cas de cancel·lació de la comanda o de lliurament parcial del mateix, el client rebrà la devolució de l'import complet o parcial de la seva comanda, segons correspongui, en un termini màxim de catorze (14) dies, a partir de la recepció per part de l'usuari de la comunicació realitzada per PRESAT2, SLO informant-li de l'esmentada cancel·lació o lliurament parcial.
 • Lliurament del producte "Vendes Flash": PRESAT2, SLU lliurarà els béns comprats per l'usuari al domicili d'aquest, assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda - no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics-, en el termini que s'indica en la comanda (d'acord amb normativa aplicable), des que PRESAT2, SLU tingui la confirmació del pagament de la comanda.
 • Fixació de preus de venda de productes "Vendes Flash": tant els preus titllats en les ofertes (que són preus de venda recomanats pel fabricant) com els descomptes aplicats als productes, que figuren al portal, es calculen utilitzant la informació proporcionada pels proveïdors o utilitzant els preus constatats en els nostres punts de venda.

Quarta.- Cupons Descuento.-

Pots utilitzar cupons descompte com a forma de descompte per les teves comandes al portal. Podem enviar-correus electrònics amb cupons descompte. No ens responsabilitzem de possibles errors en l'adreça de correu electrònic del destinatari del val.

Els cupons descompte són transferibles i pots cedir el seu ús i els teus drets a una altra persona. En cas de frau, intent d'engany o sospita de possibles activitats il·legals relatives a la compra cupons descompte o al bescanvi dels mateixos al portal, tenim dret a no permetre l'ús de cupons descompte. No ens responsabilitzem de la pèrdua, el robatori o la il·legibilitat dels vals regal o vals promocionals.

Condicions particulars per al bescanvi de vals promocionals:

En ocasions, lliurem cupons descompte que pots utilitzar en el portal. Te'ls farem arribar per correu electrònic o bé per xarxes socials i només podràs canviar-los en el portal. No podràs utilitzar-los en les nostres botigues físiques.

Els cupons descompte només són vàlids durant el període indicat en els mateixos, són d'un sol ús i no són acumulables a altres vals promocionals, ofertes i descompte al portal (incloses ofertes de vendes Flash i / o Outlet). Pot ser que no siguin aplicables a certes marques.

Si l'import de la seva comanda és inferior al valor del val promocional, no se li abonarà ni se li retornarà la diferència. El cupó descompte no genera interessos i no té valor monetari efectiu. Si l'import de la seva comanda és superior al valor del cupó descompte, haurà d'abonar la diferència amb una altra forma de pagament. Els cupons descompte no són acumulables a altres ofertes.

Cinquena.- Transport.-

La cobertura del servei de transports arriba a tot el territori espanyol, amb excepció de Ceuta, Melilla i Canàries.

PRESAT2, S.L.U. lliurarà els béns comprats per l'usuari al domicili d'aquest, assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda - no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics-, en el termini que s'indica en la comanda (d'acord amb normativa aplicable), des que PRESAT2, SLU tingui la confirmació del pagament de la comanda.

L'usuari podrà sol·licitar, en realitzar la seva compra, que el lliurament de la comanda tingui lloc en una data posterior a aquest termini de lliurament previst en el paràgraf anterior, amb el límit màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar de la data en què PRESAT2, SLU tingui la confirmació del pagament de la comanda. Aquesta sol·licitud haurà de ser tramitada solament a través del telèfon d'Atenció al Client 932.449.060.

El transportista realitzarà a l'usuari una trucada o SMS de confirmació de lloc i data de lliurament, devent l'usuari trobar-se present per a la seva recepció en el lloc, data i franja horària acordada. En cas d'absència de l'usuari o d'algú que li representi, es deixarà per part del transportista un "part d'absència", concertant una nova data de lliurament amb l'usuari. En cas d'una nova absència de l'usuari o d'algú que el representi en el segon intent de lliurament, l'usuari haurà d'abonar novament les despeses de transport perquè es verifiqui el lliurament de la comanda per part de PRESAT2, SLU

Transcorregut el termini d'un (1) mes des de la data de compra sense que hagi tingut lloc el lliurament de la comanda a l'usuari per causes no imputables a PRESAT2, SLO, aquesta quedarà facultada per resoldre, de forma unilateral i extrajudicial, la compravenda i exigir l'usuari el rescabalament de les despeses i perjudicis pertinents.

En el cas que el vehicle de transport no pugui accedir en les condicions òptimes per al lliurament a l'adreça indicada per l'usuari, la mercaderia serà dipositada en el lloc més proper que compleixi aquestes condicions.

No es realitzaran enviaments urgents.

No es retiraran cartonatges ni mobles vells ni es desembalarán els productes lliurats.

Si el producte arribés a l'usuari en mal estat per causa del transport, l'usuari haurà d'indicar en l'albarà del transportista i trucar dins de les vint (24) hores des de la recepció al nostre Servei d'Atenció al Client (Tlf: 932.449.060) , per fer la reclamació, així com enviar e-mail amb fotografia a l'adreça de correu electrònica: gestion2@presat.es Transcorregut aquest termini, PRESAT2, SLO no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu, atès que els productes viatgen assegurats i disposem d'un termini molt breu per comunicar el trencament.

Els terminis de lliurament poden patir demores en dies de descomptes especials, o en dates de molt volum de venda com Nadal o altres campanyes especials de saturació de transports.

Sisena.- Cancelaciones.-

L'usuari disposarà d'un termini de vint (24) hores per cancel·lar la seva comanda sense cap cost. Aquest termini de vint (24) hores es computarà a partir de la data en què s'hagi efectuat la compra. Les cancel·lacions de les comandes s'hauran de tramitar a través del telèfon del Servei d'Atenció al Client de PRESAT2, SLO (Tlf: 932.449.060) en horari de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 hores.

Quan PRESAT2, S.L.U. detecta que la comanda patirà una demora en el lliurament avisarà a l'usuari amb la suficient antelació per informar de tal demora, i aquest cancel·lar la comanda sense generar costos.

Setena.- Devoluciones.-

L'usuari haurà de contactar immediatament i abans d'instal·lar o manipular el producte amb PRESAT2, SLU a través del mail gestion2@presat.es indicant la següent informació: (a) dades personals i domicili del consumidor i (b) dades d'identificació i data d'adquisició de la comanda o del producte o servei comprat; i (iii) a través del nostre Servei d'Atenció al Client telefònica (Tlf: 932.449.060), en horari de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 hores, a on es l'informarà degudament de com procedir a l'exercici del seu dret de desistiment.

En cas que la devolució no sigui per defecte del producte ni per inconformitat amb alguna de les característiques del producte que i aestán redactades i vinculades a cada producte i que el comprador ha llegit abans de realitzar la compra, PRESAT2, SLU, qui s'ocuparà de la recollida del producte, ha de tornar a l'usuari les quantitats rebudes incloent les despeses d'enviament del lliurament, si van ser assumits per l'usuari en el seu inici, descomptant en tot cas les despeses de transport corresponents que es generin per l'esmentada recollida (devolució) , i això en un termini no superior a catorze (14) dies des del dia següent al que PRESAT2, SLU rebi la devolució i comproveu el perfecte estat del producte, embalatge i accessoris, i en la mateixa forma en què s'hagi efectuat el pagament, llevat que l'usuari indiqui expressament una altra manera.

Si és l'usuari, o un tercer autoritzat per ell, és qui realitzés la devolució del bé, PRESAT2, SLO podrà retenir el reemborsament, segons quins es compleixi primer: (i) recepció dels béns o (ii) fins que es presenti per l'usuari una prova de la devolució del bé, com per exemple, el comprovant de recollida de l'empresa de transport .

La mercaderia i la factura de compra s'ha de lliurar al nostre transportista en perfecte estat, empaquetada en un embolcall tancat i segellada que cobreixi el seu embalatge original, i haurà d'estar perfectament identificada i senyalitzada amb el nombre de comanda inicial.

Si el producte fos defectuós, l'usuari haurà de notificar en el termini de catorze (14) dies posteriors a la recepció de la mercaderia al 932.449.060, en horari de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 16: 00 a 18:00 hores, PRESAT2, SLO es responsabilitzarà de realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al client després de verificar que el defecte és garantia per defecte de fabricació i no es tracta d'un mal ús, trencament o desgast.

Si el producte arribés a l'usuari en mal estat per causa del transport, l'usuari haurà d'indicar en l'albarà del transportista i trucar dins de les vint (24) hores des de la recepció al nostre Servei d'Atenció al Client (Tlf: 932.449.060) , per fer la reclamació, així com enviar e-mail amb fotografia a l'adreça de correu electrònica: gestion2@presat.es. Transcorregut aquest termini, PRESAT2, S.L.U. no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu, atès que els productes viatgen assegurats i disposem d'un termini molt breu per comunicar el trencament.

Només s'acceptaran devolucions de mercaderies adquirides a través dels canals especificats al nostre portal. En aquest sentit, no s'acceptaran devolucions realitzades en cap establiment de PRESAT2, SLO

Quan l'usuari hagi adquirit un producte i juntament amb el mateix hagi sol·licitat la prestació d'un servei com, per exemple, la instal·lació del mateix, amb anterioritat al venciment del termini de desistiment, l'usuari té dret a tornar el producte, sense perjudici del dret que assisteix PRESAT2, SLU d'exigir una compensació pel servei prestat i per la pèrdua de valor del bé, sempre que l'usuari hagi sol·licitat expressament l'execució d'aquest servei.

Nota: Els productes mal instal·lats, ratllats, trencats, desgastats o amb un ús indegut o incorrecte per part del consumidor, no són objecte de devolució. Així mateix, no existirà el dret a desistir quan es produeixi lliurament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.

Vuitena.- Fulls de Reclamacions.-

PRESAT2, SLO, en compliment de la normativa vigent, informa que disposa de Fulls de Reclamacions a disposició dels usuaris.

Novena.- Incidencias.-

Per a qualsevol consulta o incidència relacionada amb la seva compra podrà contactar amb el Servei d'Atenció al Client a través de les següents vies:

Per correu electrònic: gestion2@presat.es
Per telèfon 932.449.060, en horari de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 hores.